నాగ బంధం - 14

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

?నాగ 'బంధం'? ( పదిహేనవ భాగం) హరుడూ, జంగడూ చెప్పిందంతా విన్న శైలేంద్ర వారిని ఓదార్చి "మీకు హామీ ఇస్తున్నా మీ కష్టం,మీ గూడెం అమ్మాయిల ప్రాణాలు కాపాడటానికి మీతో పాటు నేను వస్తాను అయితే మరి ఆ అమ్మాయి ఎవరు?" అన్నట్టు సైగ చేసాడు ...మరింత చదవండి