నాగ బంధం - 13

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ 'బంధం '? (పద్నాలుగవ భాగం) "అయితే ఇక నుంచి వీరిద్దరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి... ఆమె చేతిని అతను వీడనంతవరకూ వారిద్దరికీ ఏమీ కాదూ... అలా జరగకుండా ఉండేలా చూడు స్వామీ" అంటూ ఆ మహాశివునికి మనసులోనే అభివాదము చేసి... కళ్లు తెరిచారు రుద్రాక్ష గురువు గారు. రానున్న రోజులు ...మరింత చదవండి