నాగ బంధం - 10

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

?నాగ 'బంధం'? ( పదవ భాగం) కానీ... శంకరుడు చల్లిన అక్షింతలు ప్రభావం... అదృశ్య రూపం ఆ ఇంటి చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన ఓ రక్షణ వలయం వల్ల వారిద్దరికీ ఆమె జాడ తెలియడం లేదు. చంద్రయ్య గూడెం :- చంద్రయ్య గూడెం లో ప్రజలు నియమనిష్టలతో శివయ్య అనుగ్రహం కోసం ...మరింత చదవండి