నాగ బంధం - 9

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ 'బంధం'? (తొమ్మిదవ భాగం) నీలకంఠ పురం :- "అవునా! రాత్రి పూట నేను ఎక్కడికో వెళుతున్నానా. మరి నాకెందుకు తెలియడం లేదు. అంటే నాకు తెలీకుండానే నేనెక్కడికైనా వెళుతున్నానా. వెళితే ఎక్కడికి వెళుతున్నాను.ఏం చేస్తున్నాను" అంటూ ఆలోచిస్తూ తన మంచం పై కూర్చున్నాడు శైలేంద్ర. ఇంతలో "మిత్రమా!" అనే పిలుపు ...మరింత చదవండి