నాగ బంధం - 5

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ 'బంధం'? (ఐదవ భాగం) నీలకంఠ పురము :- "రా.... రా సదా శివా.. ఫలహారం చేశావా. ఏంటి నీ స్నేహితుని తోనే ఇంటికి వస్తావా, తను లేకుంటే రావా" అంది పార్వతి, అప్పుడే ఇంటికి వస్తున్న శైలేంద్ర నీ, సదాశివ నీ చూసి. "రోజూ వస్తూనే ఉన్నా కద పిన్ని... ...మరింత చదవండి