నాగ బంధం - 4

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ ' బంధం' ? (పార్ట్ - 4) బలి ఇచ్చిన కన్య యొక్క మొండెం ముందు నిలబడి చండ ఏవేవో మంత్రములు జపించగా ... ఆ మొండెం భైరవ కోన కి ఆవలి గల అడవి ప్రాంతపు చివర గల ఓ ఆదివాసీ గూడెం ముందు ప్రత్యక్షమైంది. మరుసటి రోజు ...మరింత చదవండి